Kodeks etyki Jupiter-Integration

 Kodeks etyki Jupiter-Integration

 1. PREAMBUŁA

We wszystkich działaniach spółki Jupiter-Integration niezbędne jest zachowanie podstawowych wartości etycznych i uznanie zobowiązań wobec wszystkich zainteresowanych działalnością firmy. Uczciwość jest warunkiem koniecznym dla osiągnięcia stabilności przedsiębiorstwa i sukcesu. Reputacja firmy i zaufanie do niej jest jedną z największych wartości firmy.

 

2. STOSUNKI Z KLIENTAMI

 1. Jupiter-Integration dostarcza produkty i usługi wartościowe, dobrej jakości, solidnie wykonane i bezpieczne w uż
 2. Jupiter-Integration oferuje produkty zgodnie z narodowymi i międzynarodowymi standardami, lub, w przypadku ich braku, przeprowadza stosowne testy bezpieczeń
 3. Jupiter-Integration świadomie nie podaje niepełnych informacji oraz wprowadzających w błąd opisów dotyczących oferowanych usług i produktów.
 4. Jupiter-Integration świadomie nie ukrywa szkodliwego działania produktów.
 5. W przedsięwzięciach reklamowych i innych formach przekazu Jupiter-Integration unika podawania nieprawdziwych, przesadzonych lub niepełnych informacji.
 6. Dla zapewnienia pełnej satysfakcji klientów Jupiter-Integration zapewnia wysoki standard usług serwisowych.
 7. Pracownicy Jupiter-Integration nie wręczją klientom pieniędzy ani prezentów, które mogą być traktowane jako korzyści materialne.
 8. Jupiter-Integration unika praktyk zmierzających do zwiększenia sprzedaży przez jakiekolwiek przedsięwzięcia marketingowe niezgodne z prawem.
 9. Jupiter-Integration utrzymuje w tajemnicy zastrzeżone informacje uzyskane od klienta.

 

3. STOSUNKI Z AKCJONARIUSZAMI, UDZIAŁOWCAMI I INNYMI INWESTORAMI

 1. Jupiter-Integration dba o interesy akcjonariuszy, udziałowców i pozostałych inwestorów, a także nie uczyni niczego, aby uprzywilejować jedną grupę inwestorów kosztem drugiej.
 2. Jupiter-Integration dąży do osiągnięcia atrakcyjnej stopy zwrotu kapitału w długim okresie.
 3. Jupiter-Integration uczciwie informuje o swojej polityce, osiągnięciach i perspektywach rozwoju.

 

4. STOSUNKI Z PRACOWNIKAMI

 1. Stosunki Jupiter-Integration z pracownikami są oparte na szacunku dla ich godności osobistej.
 2. Jupiter-Integration zatrudnia i awansuje pracowników, biorąc pod uwagę kwalifikacje wymagane na danym stanowisku. Pracownicy nie są dyskryminowani ze względu na rasę, religię, narodowość, kolor skóry, wiek, płeć, stan cywilny czy inwalidztwo niemające wpływu na rezultaty wykonywanej przez nich pracy.
 3. Jupiter-Integration dąży do zapewnienia stabilnych miejsc pracy oraz rzetelnie informuje pracowników o perspektywach zatrudnienia.
 4. Jupiter-Integration zapewnia czyste, zdrowe i bezpieczne środowisko pracy zgodnie ze standardami i przepisami prawa. Pracownicy ze swej strony mają obowiązek dołożyć starań, aby uniknąć wypadków, zranienia siebie, swoich kolegów, a także osób postronnych.
 5. Jupiter-Integration zapewnia poufność danych medycznych przekazywanych przez pracowników. Wyniki badań okresowych nie są udostępniane innym pracownikom i osobom postronnym.
 6. Z myślą o docenieniu wysiłków poszczególnych osób mających wkład w sukces firmy Jupiter-Integration stosuje reguły przejrzystej i czytelnej polityki wynagradzania. Reguły systemu wynagradzania są tak skonstruowane, aby uwzględnić wkład indywidualny każdego pracownika.
 7. Jupiter-Integration pomaga pracownikom w podnoszeniu kwalifikacji i wspiera ich karierę w firmie.
 8. Jupiter-Integration informuje pracowników o celach swojej działalności i zadaniach na poszczególnych stanowiskach pracy.
 9. Informacje uzyskane od pracowników podczas pracy nie są używane dla jakiegokolwiek innego, konkurencyjnego celu niż ten, dla którego były udostę
 10. Jupiter-Integration zobowiązuje się do ujawnienia związanych z działalnością przedsiębiorstwa bezpośrednich interesów osobistych pracowników na kierowniczych stanowiskach, a także członków ich rodzin. Ujawnienie potencjalnego konfliktu interesów może dotyczyć prezesów, dyrektorów, ważnych udziałowców i zatrudniania członków rodziny.
 11. Jupiter-Integration nie toleruje molestowania seksualnego i innych form maltretowania psychicznego lub fizycznego pracowników.
 12. Jupiter-Integration uznaje swoje szczególne obowiązki wobec pracowników, którzy w niedługim czasie przejdą na emeryturę.
 13. Jupiter-Integration wspiera więzi koleżeńskie i więzi z emerytami, pracującymi poprzednio w przedsię
 14. Przy wykupywaniu dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego firma kieruje się wyłącznie korzyścią pracowników. Przedsiębiorstwo dokłada wszelkich starań, aby wybrać najbardziej bezpieczną ofertę towarzystwa ubezpieczeniowego lub funduszu inwestycyjnego.
 15. Jupiter-Integration wypracowuje procedury rozstrzygania sporów i uczyni wszystko, aby rozwiązać te spory bez dopuszczenia do eskalacji konfliktu.
 16. Jupiter-Integration dąży do zapewnienia jak najpełniejszej komunikacji z każdym pracownikiem. Jupiter-Integration uznajepotrzebę informowania i konsultowania pracowników w zespołach, w których pracują. Tam, gdzie jest to możliwe, pracownicy będą także należycie reprezentowani w negocjacjach. Jeśli istnieje odpowiednie porozumienie ze związkami zawodowymi, firma zapewni stosowne rozwiązania, które ułatwią konstruktywny dialog.
 17. Jupiter-Integration rzetelnie informuje pracowników o opłacanych składkach na ubezpieczenie społeczne oraz o charakterze zawieranych umów. Pracownicy zostaną powiadomieni o zawarciu umowy cywilno-prawnej. Firma nie korzysta z zawierania umów cywilno-prawnych w przypadkach niedozwolonych przez prawo.

 

5. STOSUNKI Z KONTRAHENTAMI

 1. Jupiter-Integration uznaje, że przyjmowanie prezentów lub innych świadczeń przez pracowników współpracującej firmy może powodować sytuacje postrzegane jako próba skłaniania do ofiarowania w zamian pewnych korzyści dla darczyńcy. Następujące reguły powinny być przestrzegane:
 2. Siła finansowa firmy jest wykorzystywana z umiarem.
 3. Zapłata za wykonaną usługę lub dostarczony towar jest uiszczona w terminie i zgodnie z zawartą umową.
 4. Stosunki pomiędzy Jupiter-Integration i kontrahentami są oparte na wzajemnym zaufaniu.
  1. nie należy nakłaniać nikogo do przyjęcia prezentu,
  2. nie należy dawać prezentów pieniężnych,
  3. rozsądne, małe upominki i przejawy gościnności mogą być zaakceptowane, jeżeli nie powodują żadnego zobowiązania u obdarowanego i mogą być odwzajemnione w takim samym stopniu,
  4. należy informować przełożonych o każdym otrzymanym kosztownym prezencie oraz o wyświadczonej przysłudze, związanych z firmą, z którą prowadzona jest współpraca.
 5. Informacje dotyczące stosunków pomiędzy Jupiter-Integration a kontrahentami są traktowane jako poufne.

 

6. RELACJE Z KONKURENCJĄ

 1. Jupiter-Integration uczciwie współzawodniczy z konkurentami i nie podważa ich reputacji.
 2. W kontaktach z konkurencją pracownicy unikają sytuacji umożliwiających przekazanie poufnych informacji dotyczących firmy.
 3. Jupiter-Integration nie próbuje pozyskać informacji dotyczących konkurencji środkami nielegalnymi. Zaliczyć do nich można szpiegostwo przemysłowe, zatrudnianie pracowników konkurencji w celu otrzymania od nich tajnych informacji, nakłanianie personelu konkurencji lub jej klientów do ujawniania posiadanych przez nich informacji oraz inne środki wyżej nie wymienione.
 4. Jupiter-Integration nie stosuje restrykcyjnych praktyk handlowych, niezgodnych z prawem.

 

7. POWIĄZANIA Z WŁADZAMI I LOKALNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI

 1. Jupiter-Integration dokłada wszelkich starań, aby być wrażliwym społecznie podmiotem gospodarczym, służyć społeczności poprzez działalność korzystną dla firmy i społeczności oraz zapewnia korzystne możliwości zatrudnienia i dobre warunki pracy.
 2. Jupiter-Integration bierze pod uwagę interesy całego otoczenia, starając się uwzględnić zarówno interes krajowy, jak i lokalny.
 3. Jupiter-Integration wspiera w miarę możliwości społeczność lokalną. Ewentualne dotacje na cele charytatywne będą przyznawane w ramach zasad ustalonych przez właś

 

8. ŚRODOWISKO NATURALNE

 1. Jupiter-Integration w swojej działalności kieruje się wysokim stopniem odpowiedzialności za środowisko naturalne.
 2. Jupiter-Integration jest zobowiązana dbać o ochronę środowiska, a zasoby naturalne użytkować w sposób odpowiedzialny. W związku z powyższym:
 • stara się, aby cykl produkcyjny, gospodarka ściekowa, usuwanie odpadów, emisja spalin i hałasu mieściły się w wyznaczonych standardach,
 • analizuje efekty każdego nowego przedsięwzięcia dla środowiska,
 • przeprowadza regularne przeglądy oddziaływania firmy na środowisko,
 • ma szczególny wzgląd na ochronę żyjących w naturze zwierząt i roślin
 • informuje społeczność, wśród której firma działa, o przeprowadzanym przez nią programie ochrony ś
 1. Stosowanie przez Jupiter-Integration testów na zwierzętach jest dopuszczalne tylko w przypadkach koniecznych i w zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami opieki nad zwierzę

 9. ZWIĄZKI BIZNESU Z POLITYKĄ

 1. Działania Jupiter-Integration charakteryzują się pełnym poszanowaniem dla prawa, realizowanego przez demokratycznie powołane władze lokalne, regionalne i ogólnokrajowe.
 2. Jupiter-Integration nie wspiera działalności politycznej opartej na krzewieniu nienawiści, uprzedzeń oraz dyskryminacji wobec określonych grup lub osób.
 3. Polityka Jupiter-Integration w zakresie wspierania działalności społecznej i politycznej jest
 4. Firma nie traktuje w sposób szczególnie uprzywilejowany polityków i przedstawicieli władzy.

 

10. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Jupiter-Integration przestrzega Ustawę o zamówieniach publicznych, a w szczególności:

 1. Nie stara się wpływać na osoby podejmujące decyzję poprzez wręczanie im prezentów, obiecywanie korzyści oraz dawanie gratyfikacji finansowych.
 2. Podaje w swoich ofertach takie warunki merytoryczne, które rzeczywiście jest w stanie spełnić.
 3. Rzetelnie przedstawia w swojej ofercie osiągnięcia i doświadczenia.
 4. Nie podejmuje działań dyskredytujących konkurentów.

 

11. ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z MIĘDZYNARODOWYM BIZNESEM

Jupiter-Integration zobowiązuje się do przestrzegania panującego w innych krajach prawa i mieszkającej w nim społecznoś

 1. Jupiter-Integration respektuje tradycje i kulturę każdego kraju, w którym działa.
 2. Jupiter-Integration działa odpowiedzialnie w zakresie międzynarodowego handlu, zgodnie z uznanymi przez Polskę porozumieniami.

 

12. WDRNIE KODEKSU

 1. Wdrażanie Kodeksu powinno jest połączone z monitorowaniem przestrzegania wdrażania programu etycznego.
 2. Ścisłe stosowanie Kodeksu jest efektem edukacji pracowników w zakresie przyjętych zasad.
 3. Jupiter-Integration monitoruje zgodność podejmowanych decyzji i metod działania z przyjętymi w Kodeksie zasadami.
 4. Celem Jupiter-Integration jest stworzenie korzystnego klimatu pracy i szans dla pracowników oraz szczere wyjaśnianie wszelkich kwestii dotyczących zachowań i decyzji uważanych za naganne etycznie.

Warszawa, kwiecień 2020 r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl